Số dư: {{addCommas(user.balance)}}đ
Đăng xuất
Xin chào {{user.display_name}}
Số dư: {{addCommas(user.balance)}}đ